پيچاي

Thursday, December 01, 2005

پايان پيچاي
وبلاگ پيچاي را در ماه نخست سال 2004ميلادي براي افشاي جنايات حكومت جمهوري اسلامي درتابستان 67 و دهه‌ي 60 ساختم؛ لعنت بر اين فيلترينگ لامصب، خوانندگانم را در ايران از دست داده‌ام. حالا دل آن كثافت‌هايي كه هيچ فرقي با جمهوري ‌اسلامي‌چي‌ها ندارند خنك مي‌شود كه همواره به‌خاطر انعكاس چند مقاله از دوست عزيزم در ايران، اين وبلاگ را مورد هتاكي قرار مي‌داند؛ چه‌قدر جالب است كه نه سايت آنها در ايران فيلتر است و نه سايت سركردگانشان كه در اصل سرور مشتركي‌ هم دارند، آن سايت‌ها در خارج از ايران؛
نابود باد جمهوري اسلامي، برقرار باد سوسياليسم
وبلاگ پيچاي پس از اين ديگر به‌روز نخواهد شد. در آرشيو پيچاي مقالات و تصاويري بسيار در افشاي جنايات جمهوري اسلامي وجود دارد كه تا اينترنت برقرار باشد، قابل دسترسي است. بادا كه آن اراذل و كثافت‌هايي هم كه مانند قوه‌ي قضائيه‌ي جمهوري اسلامي كه پيچاي را فيلتر كرده؛ دشمن پيچاي هستند، خيالشان راحت شود. از همه‌ي دوستان و ياراني كه در اين مدت تشويقم كردند و راهنمائي‌ام كردند و به پيچاي انتقاد كردند سپاسگزارم. به اميد ديدار در فرداي آزادي ايران
ش.پيچاي سوئد

| Monday, November 28, 2005

افشاي اسامي جنايتكاران جمهوري اسلامي در پيچاي
خبر ناراحت کننده ای رسيده که همان سنگ های موجود خاوران را کنده اند و نهال ها را نيز. نسل کُشی بشیوه اسلامی را فراموشی نشايد!
مقدمه ای براین مقاله :
ياران نازنين آنچه دراين مقاله بدان اشاره می دارم ، حاصل مروری برخاطرات زندانيان سياسی ايران است که به قلم آنان(زندانيان سياسی) رسته ازبنددرکتابهای چندی گردآمده است. ابعاداين جنايات تابه امروزبه زبانهای مختلفی طرح شده است. اينک تنها رهایی یافته گان زنده اين جنايات اند،که زبان گشوده وشرایط زندان وچرک درون رابه قلم کشيده اند۰دراين ميان ، من تنهاجانيان اين جنايات راازحجم وسيع خاطرات آنان بيرون کشيده ام تابه مانند سندی قابل دسترس، آن همه رادريک یا چندمقاله جای دهم.
دربيان آنچه که دراين نوشته آمده است؛ بويژه اسامی اين وآن پاسداریانگهبان ، بازجویا شکنجه گر- بدون هیچ تقدم وتاخری- می توان بعنوان خواننده خاطرات زندانيان سياسی حتی مخالف نگاهی بود که من یکایک آنان را بعنوان جنایتکاروقاتل تباهی دلاورزنان ومردان کشتارهای سالیان حاکمیت رژیم اسلامی بشمارآورده ام ، بدون کمترین ارزش گزاری نسبت به عملکرد یکایک شان، ورودبدان را دروظیفه دادگاهی می یابم که جهت دادخواهی یکایک قربانیان سالهای تباهی وروشنگری ابعاد جنایات یکایک جانیان درشرایطی برابرشکل خواهد گرفت.
دراین نوشته هدفم ؛ تنهابازتاباندن ليست پُرشمارجانيانی است که هرکدام شان دردرون تاریکخانه رژیم اسلامی ودرمیان زندانیان سياسی ايران پراتيک معين داشته اندازحبيب الله عسکراولادی يارغاراسدالله لاجوردی که" به شکل بسيارابتدايی ومسخره آميزی به تفسیرقرآن می پرداحت" (ايرج مصداقی ، نه زيستن نه مرگ ، در ۴ جلد خاطرات زندان ، جلد اول ،ص۳۲۱ ، ناشر: آلفابت ماکزيماسوئد چاپ اول سال ۱۳۸۳)،تا فلان روحانی که برای بازدیدازراه می رسیدیا آن پاسدارنگهبانی که ابتداءبرسرزندانی ديگرانديش می کُوفت وآنوقت برای بردن زندانی به بازجويی باادعای "کافربودن" يا" نجس " بودنش ، ازاودوری می جوست۰به چشمش"چشم بند" می کشیدوخودکاردستش می دادتا خود"نجس" نشود! دراين ميان صدها تواب که بمثابه هم هويت شدن قربانی با شکنجه گرومتجاوزخويش، خود مدافع اين نظام آدم سوزگشتند، تعدادیشان بخشابه بازجووشکنجه گرانی تبديل شدندکه بايدآنان را محصول وجودی اين رژيم ضدتاريخی درتمامی سالهای حاکمیت سیاه شان درشکاروکشتارآدمهاناميد۰ هيچ يک ازاين " قربانيان " درليستم جايی برای خود نيافتند!
دراین مجموعه تلاش آگاهانه ام اين بوده واست به جنایات دوره اخیر- سلسله قتلهای سیاسی – موسوم به قتلهای سیاسی زنجیره ای وگله های شبانه وروزانه خیابانی حزب الله و" گروه های خودسر"که مثل قارچ،سربزنگاه ها سبزمی شوند . بدون اینکه مشخص گردند که این گروهها کیانند وچگونه بوجود آمده اند وشکل گیری ومحل رشد اجتماعی – سیاسی آنها کجاست ؟ با چه کسانی پیوند دارند؟ همه وهمه اززمره "امدادهای غیبی "امام زمانند ،که چون اجل معلق به درون خانه ها می ریزند،دربگیروببند خیابانی حاضرند،کشتارمی کنند ،دوباره پنهان می شوند. درُکل حیات رژیم اسلامی ماجزباچند نام آشنای آنان همچون: " مسعود ده نمکی ، مسئول نشریه شلمچه "؛ " الله کرم " ؛" حاجی بخشی"، " سعید عسکر"،" فرهاد نظری" و" گودرزی مدیرمسئول نشریه یالثارات" روبروییم. تلاش کرده ام، اسامی بخش وسیع این جنایت کاران واردوی وحشت راذکرکنم تا نامی حذف نشودواين سندماندگارماند. ازاینرولازم آمد تا به کتابهای دیگری فرا ترازخاطرات زندانیان سیاسی نیزمراجعه کنم وتلاش کردم - همه ماخذم را معرفی کنم- ولی این همه کارنیست. این جنایتکاران بمراتب پرحجم ترازاین تعداد اند. لذا این وظیفه همچنان دنبال می گردد ومن درهرفرصتی این امرخطیررا پی می گیرم.
به باورمن وکسان بیشماری : کشتن هرانسان بیگناه،کشتن همه انسانها وجنایت علیه آدمیت وانسانیت است۰ازهمین منظر، سندحاضرازمصاديق "جنايت عليه بشريت "است۰باشدکه تکمیل اش کنیم وآنرا به زبان های مختلف ترجمه ودرپخش وسيع آن یاری رسان هم باشیم.
دستان یکایک شماياران،بویژه زندانیان سیاسی وخانواده های اعدامیان رادراین کارزارخودافشاءگربه مثابه وظیفه ای انسانی و مسئولیت آفرین ، به گرمی می فشارم. ازنشریه وزین آرش (پاریس) به سردبیری : پرویزقلیچ خانی که اول بارآنرا انتشارمی دهد،ازهمین طریق سپاس ام را بیان می دارم.


***********
بگذارید بنویسم :
" ... دهانم را بستی ، قلب ام را شکافتی ، خون ام را ریختی؛ اما با نام من که درهمه جای تاریخ ثبت است چه خواهی کرد؟" ( نسیم اکبری ، کابوس بلندتيزدندان ويراستار: بهروزشيدا ، ص ۱۰۰ ناشرباران استکهلم سال ۱۳۸۲)
يادجانهای بيقراری که دردوتابستان خونين(۶۰و۶۷) باايستادگی شان ، سربردارشدندودژخيمان نظام را روسياه کردند، ماندگارباد!
آمران وعاملان کشتار۶۰و۶۷وشکنجه گران رژيم جمهوری اسلامی ايران رامی توان به جهانيان بازشناساند. چرا که 
همه اين جانيان چه مرده وچه زنده بايدبجرم" جنايت عليه بشريت" درپيشگاه تاريخ ودردادگاههای بين المللی محاکمه گردند! 

همه بخاک افتاده گان قتلعام زندان ها با فتواودستورشخص خمينی که نوشت:" ازآنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده وهرچه ميگويندازروی حيله ونفاق آنهاست وبه اقرارسران آنهاازاسلام ارتداد پيدا کرده اند، وباتوجه به محارب بودن آنها درشمال غرب وجنوب کشورباهمکاريهای بعث عراق ونيزجاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما، باتوجه به ارتباط آنان با استکبارجهانی وضربات ناجوانمردانه آنان ازابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که درزندانهای سراسرکشوربرسرنفاق خودپافشاری کرده ومی کنندمحارب ومحکوم به اعدام می باشند وتشخيص موضوع نيزدرتهران با رای اکثريت آقايان حجته الاسلام نيری وجناب آقای اشراقی(دادستان تهران) ونماينده ای ازوزارت اطلاعات می باشد، اگرچه احتياط دراجماع است ، وهمين طوردرزندانهای مراکزاستان کشوررای اکثريت آقايان قاضی شرع،دادستان انقلاب وياداديارونماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم برمحاربين ساده انديشی است، قاطعيت اسلام دربرابردشمنان خداازاصول ترديدناپذيرنظام اسلامی است، اميدوارم باخشم وکينه انقلابی خودنسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوندمتعال راجلب نمايند،آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه وشک وترديد نکند وسعی کنند " اشدءعلی الکفار" باشند۰ترديد درمسائل قضايی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاک ومظهرشهدا می باشد۰ والسلام۰ روح الله الموسوی خمينی " (خاطرات حسين منتظری ،به نقل ازنشریه ؛ انقلاب اسلامی درهجرت ، شماره ۵۰۵، تاريخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰) بدین ترتیب وبا فتوای امام شان"کمسيون مرگ" ی تشکیل وماموراين قتل عام ها شدند۰
برپایه تحقیق يرواندآبراهامانيان: "هيات تهران ، که ازشانزده نفرتشکيل می شد ، شامل نمايندگانی ازسوی شخص امام ، رييس جمهوری ، دادستانی کل ، دادگاه انقلاب ، وزارتخانه دادگستری ، اطلاعات ومديريت زندان اوين وگوهردشت بودند۰سرپرستی هيات برعهده آيت الله اشراقی گذارده شده بود که دودستيارويژه داشت ، حجت الله نيری وحجت الاسلام مبشری درپنج ماه بعدی اين هيات توسط بالگردازاوين به گوهردشت دررفت وآمدبود ۰ نام اين هيات را" هيات مرگ"گذارده بودند "( يرواندآبراهامانيان ، اعترافات شکنجه شدگان زندان ها وابرازندامت های علنی درايران نوين ، ترجمه : رضا شريفها‌، نشرباران( سوید)، صفحات ۳۲۹و۳۲۸) بدين ترتيب با گزينش اين هيات مرگ ، چهره های حيله گرنظام بعدازخمينی بعنوان بانی وموسس اين نظام آن هنگام که"جام زهر" ش راسرکشيدهمچون دوره پیشین، خودکامه گانی اند که درصحنه آرایی فرمانروایی خویش ، راه امام "ره" شان را دنبال کرده اند.
درطول همه سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی پیدا کردن رد پای آمرین این کشتارها ، البته نه ازنگاه مردم که نظاره گران صحنه واقعی نبردند بلکه به محاکمات قضایی کشاندن آمرین جنایات تا زمان قداست این حکومت گران، دشواروتا حدی ناممکن است . روزگاری اکبرگنجی که خودازنزدیک این جانواران را می شناسدو - تا حدی دربساط شان بود- دربرملا کردن عوامل قتلهای زنجیره ای سیاسی ودرمقام مقایسه بین محاکمه " مهدی هاشمی " و" فلاحیان" طی پیش فرضی گفت : "۰۰۰ ازسيعدامامی بالاترنمی رويم۰ چرا که با بالاتررفتن، پای فلاحيان وديگران به ميان خواهدآمدواين به نفع نظام نيست که پای روحانيت درماجرای قتلها بازشود۰ قداست روحانيت منوط به آن است که دامن آنها با اتصال به قتلها چرکين وآلوده نشود" ( عاليجناب سرخپوش وعاليجنابان خاکستری ، اکبرگنجی ، ص ۵۳ ، ناشرطرح نو، سال ۱۳۷۹، چاپ هفتم) با این همه، من دراین کنکاشم، بیشمارانی راردیف کرده ام. جدا ازخمینی خوفناک، جانیانی همچون :
۲ــ سيدمحمد حسين بهشتی دبيرکل حزب جمهوری اسلامی واولين رئيس ديوان عالی کشورورئيس شورای عالی قضايی ۳ــ هاشمی رفسنجانی جرثومه همه جنایات رژیم ۴ــ سيدعلی خامنه ای ۵ ــ مرتضی مطهری ازیاران امام ۶ــ محمدی گلپايگانی رئيس دفترخامنه ای رابط رهبری با روحانيون قم وسه قوه وزمانی معاونت وزارت اطلاعات راهم داشت ۷ - آشيخ ابوالقاسم خزعلی عضو سابق شورای نگهبان وازشاخه فتوا دهنده گان سازمان تروربوده است ۸ ــ علی مشکينی امام جمعه قم ورئيس مجلس خبرگان ۹ــ عبدالکريم موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور، جانشين محمد بهشتی ۱۰ ــ مهدی ربانی املشی(دادستان کل کشور)۱۱ــ يوسف صانعی عضو شورای نگهبان بود بعد جايگزين ربانی املشی ودادستان کل کشورمی شود، نامبرده رئيس بنياد ۱۵خرداد که برای سرسلمان رشدی جايزه تعيين کرد۱۲ــ سيدمحمدموسوی خوئينی ۱۶تير۶۴دادستان کل کشورمی شود۱۳ــ مرتضی مقتدايی سخنگوی شورای عالی قضايی ورئيس ديوان عدالت۱۴ــ محمد محمدی گيلانی قاضی القضات وحاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز۱۵ــ حجت الاسلام جعفرنيری قايم مقام ريس ديوانعالی کشوروقاضی شرع دادگاههای انقلاب، معاون گيلانی ازسال۶۳تا۶۸ دراين مسند ماند۱۶ــ آيت الله مهدوی کنی سرپرست کميته انقلاب اسلامی تهران وبنيانگذاردانشگاه امام محمدباق(جامع الصادق) یک موسسه جهت آموزش مشاوران امنيتی واطلاعاتی ۱۷ــ هادوی دادستان کل انقلاب دولت موقت ۱۸ــ غلامحسين رهبرپوررياست دادگاه انقلاب اسلامی مرکزازسال۶۸تا۷۸دراين مقام بود۱۹ــ علی مبشری رياست دادگاه انقلاب اسلامی مرکز بعدازرهبرپوربه اين مسندرسيد۲۰ــ حجت السلام محمد نيازی دادستان دادسرای نظامی ورئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح (رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح بعدازعلی يوسفی دست يافت ۲۱ــ مرتضی الويری عضوهئيت رئيسه مجلس ، بازجووشکنجه گر۲۲ــ مرتضی فهيم کرمانی (حاکم شرع ورئيس دادگاههای کرمان)نماينده مجلس ازکرمان، معاون لاجوردی دراوين ۲۳ـــ علی اکبرناطق نوری وزيرکشور،رئيس مجلس و مسئول اطلاعاتی بيت رهبری است . خامنه ای شبکه ای داشت به نام " شبکه عیون" که مسئولش ناطق نوری است. ناطق نوری درسال ۵۹ بازجويی علی اکبرگودرزی رهبرفرقان رابه عهده داشت ۲۴ــ عباسعلی آقاعليجانی معروف به شيخ قدرت عليجانی(حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی قزوين) نماينده مجلس هم بود ۲۵ــ عبدالمجید معاديخواه(وزيرارشاد) شاگرد محمد بهشتی ، نقش حاکم شرع اوین را بازی می کردورياست دادگاه تقی شهرام رابعهده داشت ۲۶ـــ علی اکبرولايتی، وزيرامورخارجه کابينه هاشمی رفسنجانی وی بعنوان وزيرامورخارجه ،گروه های تروررادرسفارتخانه هامستقروبرای تيم های ترورگذرنامه های جعلی صادروسفارتخانه هارامامورخدمت رسانی به آنها می کرد،پرونده همکاری وی درتروردکتر شرفکندی ویارانش دردادگاه میکونوس(برلین)چهره ولایتی را به جهانیان نمایانده است ۲۷ــ حبيب الله عسکراولادی مسلمان ازبنيانگزاران جمعيت موتلفه اسلامی ، وزيربازرگانی دولت ميرحسين موسوی واسدالله عسکراولادی برادرحبيب الله به اتفاق مسئوليت کميته امداد امام نهادی موازی سازمان بهزيستی رابعهده گرفتند. هردوازسردمداران موتلفه وفدائيان اسلام اند ، بخش مالی اقدامات گروههای فشاروحزب الله را اینهادرپیوند با حاجی امانی ها وخاموشی های بازار تامین می کنند ۲۸ــ سرهنگ صيادشيرازی ۲۹ــ فتح الله اميدنجف آبادی(حاکم شرع دادگاههای اصفهان)نماينده مجلس ازاصفهان ۳۰ــ محمدعلی حيدری(حاکم شرع نهاوند)۳۱ ــ غلامحسين نادی(حاکم شرع)نماينده مجلس ازنجف آباد۳۲ــ عباس شریفی معروف به ابوشريف (يکی ازپايه گذاران و فرماندهان سپاه بود)۳۳ــ هاشمی شاهرودی، حاکم شرع ورئيس قوه قضاییه ۳۴ـــ حاجی جوهری فردبانام مستعارمهدوی ازسال۶۰دوباره به مقام رياست زندان ها رسيد۳۵ــ صادق خلخالی حاکم شرع وقاتل خلق ترکمن وکردستان ۳۶ــ هادی غفاری نماينده مجلس، بازجو وشکنجه گر۳۷ــ علی قدوسی (دادستان کل انقلاب)۳۸ــ سيدحسين موسوی تبریزی(دادستان کل انقلاب)شهريور۶۰بعد ازکشته شدن علی قدوسی۳۹ــ مجيد قدوسی پسرآيت الله قدوسی سازمانده اعترافات توابين درحسينیه اوين ۴۰ــ محمد محمدی ری شهری(رياست دادگاه انقلاب ارتش وروحانيت ازسال ۵۸تا۶۲ونخستين وزيرسازمان اطلاعات)۴۱ــ ابوالفضل موسوی تبريزی(رياست ديوان عدالت اداری ودادستان کل انقلاب)وجايگزين محمد محمدی ری شهری شد۴۲ــ علی يونسی با نام مستعارادريسی معاون محمد محمدی ری شهری ازسال۶۳تا۶۸براين مسندبود بعد ازانتصاب علی رازینی به ریاست دادگاه ویژه روحانیت ودادگستری تهران به مقام ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح دست یافتند وبعدا وزیراطلاعات شد ۴۳ــ علی رازينی مدیر کل قضایی استان تهران از(دی ۶۳جانشين لاجوردی شد ورياست دادگاههای تهران وسازمان قضايی نيروهای مسلح)۴۴ــ محمديزدی (رياست قوه قضائيه)که ازانتخابات سال۶۷ازمجلس اسلامی برکنارماندبه اين مقام رسيد۴۵ــ اتابکی(دادستان انقلاب ارتش)۴۶ــ شيخ علی فلاحيان رئيس دادگاه ، دادستان ويژه روحانيت ، معاون و مائم مقام وزارت اطلاعات و ۸ سال وزيراطلاعات و بعد درمقام مشاوررهبربودند ۰ بعد نيزکانديد مجلس خبرگان ازخوزستان و مجلس شورای اسلامی ازاصفهان شدند ۴۷ــ احمدجنتی(امام جمعه دراهوازوقاتل دههاوصدها دانشجودراهواز)۴۸ــ محسن رضايی فرمانده وقت سپاه پاسدارا ن وسخنگوی شورای مصلحت نظام ۴۹ ــ غلامرضا ملاحسنی( نماينده ولی فقيه و امام جمعه اروميه، قصاب اروميه)۵۰ ــ سيداسدالله لاجوردی (رياست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز)ازسالهای ۵۹ تا۶۳معروف به جلاد اوين ۵۱ ــ محسن رفیقدوست ازپایه گذاران سپاه پاسداران ۵۲ ــ مرتضی اشراقی دربهار ۶۵ به جای رازينی نشست۵۳ ــ ابوالقاسم سرحدی زاده رياست شورای سرپرستی زندانها ووزيرکارهم شد۵۴ ــ جزایری امام جمعه اهوازدراعدام وکشتارسال۶۷حضورداشت ومراقب اجراء صحیح کشتاربود ۵۵ ــ هادی خامنه ای یکی ازبازجویان اوین بوده است . هادی خامنه ای گفت :" ما کابل ها ی مورد استفاده دربازجویی رابه نزد "امام" برده، ایشان آن هایی راکه شرعی هستند، تایید کرده اند."( ايرج مصداقی ، نه زيستن نه مرگ ، جلد اول ،ص۱۴۵، چاپ اول ۱۳۸۳، ناشر: آلفابت ماکزيماسوئد ۵۶ ــ محمدغرضی وزيرنفت بعدا وزيرپست وتلگراف وتلفن ، چندی معادن استانداری کردستان بودبعدبه دستورخمينی استاندارخوزستان بود ازاول انقلاب تا امروزدرعمليات تروريستی گوناگونی شرکت داشته است ۰نقش اودرقتل بختيارودرکشتاربرلين ووين آشکارگرديد ۵۷ ــ مرتضی اشراقی (دادستان وقت انقلاب تهران) مشاورحقوقی کنونی بنيادشهيد۵۸ ــ اخوان آخوندی که نماینده خمینی در سپاه پاسداران گیلان بود ۵۹ــ موسی واعظی ازمسئولان وزارت اطلاعات تهران، سرپرستی زندان را درسال ۶۸ به عهده گرفت ۶۰ــ ناصريان نام اصلی اش حاجی مغيثی مديرداخلی زندان گوهردشت وداديارزندان اوين که زندانیان وبويژه مخالفان وسرموضعی ها رابا شديدترين شيوه ها زيرفشارمی گذاشت ۰ازمامورين اجرايی اعدام هاوکشتار۶۷بود وبه دارآويختن زندانيان حضورفعال داشت۰ اکنون مسئول دايره مبارزه با فساد درخيابان مطهری است۶۱ــ محمدکچوئی(از۸تير۶۰رياست زندان های دادستانی انقلاب)۶۲ــ حسنی بعدازترورکچويی، به اين مقام رسيد۶۳ــ حاج داوود لشکری( رئيس ومدیرداخلی زندان گوهردشتاز خوامل کشتار۶۷)۶۴ــ حاج داوود رحمانی(مسئول قزل حصار)۶۵ــ حاج احمد معاون حاج داوودرحمانی درقزل حصار۶۶ــ حاج ميثم (رئيس زندان اوين و بعدارياست واحد يک قزل حصار)ا زسال ۶۳ تا۶۵را بعدازحاج داوود رحمانی بعهده گرفت وفروشنده آهن آلات بازارتهران بود ۶۷ــ محمد خاموشی مسئول واحد يک قزل حصار۶۸ــ پيام فضلی نژادازمعاونان سابق سعيدمرتضوی ، معاون اطلاعات ناجا ۶۹ــ حجت اسلام ابراهيم ، رئيس سابق سازمان بازرسی کل کشورومعاون اول قوه قضاييه کشوراسلامی۷۰- حاج مجتبی معاون دادستانی لاجوردی ومسئول امنيتی زندان اوين وازقديمی ترين مامورين آنجا بود۰ درزمان لاجوردی دست راست اوبه حساب می آمد۰ بعد ها همچنان ماموريت خود را داشت هرجا که نيازبه شلاق و تنبيه بو، مجتبی هم حاضربود۰ درتابستان۶۷ وکشتارزندانيان وشلاق زدن کمونيست ها فعال بود وبعداازمسئولان وشکنجه گران زندان گوهردشت کرج شد۷۱ - محمود سالارکيا معاون دادستان تهران سعيد مرتضوی ۷۲- حاج نصيريان ۷۳- عباسعلی عليزاده (رئيس کل دادگستری تهران ورئيس هیات نظارت وبازرسی حفظ حقوق شهروندی ) ۷۴- حاج آقا پيشوا سربازجوی سابق شعبه یک وبعدا رئيس سرپرستی زندان اوین ۷۵- حاج سید حسین مرتضوی(اداره زندان گوهردشت بعد به ریاست زندان اوین رسید) ۷۶- مهندس فروتن ( رئيس زندان اوين دوباره به ریاست گوهردشت هم رسید) ۷۷- حاج شکاری رئيس بند جهاد، زندان گوهر دشت ۷۸- حاج صمد۷۹- محمد علی بشارتی قايم مقام وزارت خارجه علی اکبر ولايتی شدبعدوزيرکشورگرديدویکی ازپایه گذاران سپاه پاسداران بود ۸۰ - بهرام گشتاپو(مسئول دارزدن ها دراوين تابستان ۶۷)۸۱ - رمضان چوپان شکنجه گراوين ۸۲- محمد کاظم بهرامی ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح ۸۳- فاطمه جباری (پاسداراوین زن خشن و بيرحم)۸۴ –تیمسارصدرالاسلام مسئول اداره اطلاعات ناجا، معاونت اطلاعات نیروی انتظامی ۸۵ – عباس دوزدوزانی ازپایه گذاران سپاه پاسداران ۸۶ – آیت الله ربانی شیرازی نماینده خمینی درحوادث ویژه استان های کردستان وآذربایجان غربی وعضوفقهای شورای نگهبان شد ۸۷ - صالح (شکنجه گروسرپرست بند ۲۰۹ ) ۸۸ - برادرلاجوردی (نماينده دادستانی انقلاب مرکزدرفرودگاه مهرآباد) ۸۹- عربشاهی با نام مستعارمطهری (گرداننده وسربازجوی کميته مرکز) ۹۰- حسن گشتاپو(شکنجه گراوين) ۹۱- سراج الدين موسوی (سرپرست امورکميته های مسلح) ۹۲- حاج فکورنام اصلی اش اکبرکبيری آرانی بازجوی شعبه ی هفت بود ودرسالهای ۶۴و۶۵ به رياست زندان اوين رسيد. فکورهميشه کابلی به دستش پيچيده بود ۹۳- شاه محمدی پاسداربند که ریشی حنا بسته ودندان های طلایی داشت و بد جنس بود۹۴- پاسداررحيمی (بازجوی زندانيان توده ای واکثريتی و شکنجه گراوين) ۹۵- حاج رضائی (بازجوی زندانيان بهائی واقليت های مذهبی دراوين)۹۶ - امامی وابسته به انجمن اسلامی يکی ازدانشگاههای آمريکا، سربازجوی شعبه ۲ و۲۱دادستانی اوين ) ۹۷- حاج جواد ( بازجوی پرونده مبارزان شهرستانی دراوين) ۹۸ - جليل حسنی ازپاسداران کميته اروميه وازمحافظان ملا حسنی و الان به تجارت مشغول است ۹۹ - نگهبان صديقه مسئول بند زنان۱۰۰- سردارپاسدارمحمد رضا نقدی (بازجوو شکنجه گر) وبعدا فرمانده حفاظت واطلاعات نيروهای انتظامی ۱۰۱- حسين الله کرم ازسخنگویان انصارالله ۱۰۲- سعيدامامی معروف به(سعيد اسلامی ) ونام اصلی اش مجتبی قوامی است ، درزمان وزارت فلاحيان به عنوان معاون امنيتی وزارت اطلاعات منصوب شد ۱۰۳- قربانعلی دُری نجف آبادی(حاکم شرع شيراز، اصفهان، قم ووزيراطلاعات بعدی)۱۰۴- سید حسن شاهچراغی نماینده مجلس ازدامغان، رئيس دفتر دادستانی کل انقلاب بود و ازنزدیکان علی قدوسی بود ۱۰۵ - آخوند زرقندی (حاکم شرع دادگاههای کرج)۱۰۶- حسين آيت الهی (نماينده خمينی درجهرم)۱۰۷- موحدی قمی (حاکم شرع دادگاههای استان کرمانشاه)۱۰۸- کريمی معروف به سه کنج کله( دادستان لاهيجان وشرق گيلان)۱۰۹- اسعدالهی (رئيس خشن زندان آمل)۱۱۰- حاج برخورداری طلبه شکنجه گر یکی ازپست ترین ودرعین حال ورزیده ترین شکنجه گران رژیم درآمل بود ۱۱۱- علی اکبرپرورش (وزيرآموزش وپرورش) ۱۱۲- احمدمعتمدی ( وزيرپست و تلگراف و تلفن)۱۱۳- نادری (زن پاسدارخشن زندان گوهردشت)۱۱۴- علی معتمد ازدوستان نزدیک لاجوردی ، بخش خیاطی جهاد زندان گوهردشت را اداره می کرد۱۱۵- پاسدارحميد يا حامد تُرکه بازجوی شعبه۶ ویژه گروههای چپ وشکنجه گراوين)۱۱۶- دکتراحمد پورنجاتی ،معاون اسبق وزارت اطلاعات وقایم مقام سازمان صداوسیما به عنوان یک چهره مطلع وموثق فعالیتهای محفل اطلاعاتی ۱۱۷- برادرمسعود(بازجوی اوين)که " شلوارآمریکایی، کفش نوک تیز و ورنی می پوشید. قوی جثه و خیلی مغرورولاتی حرف می زد"( درراهروهای خون، یادداشتهای زندان (۲) ،سازمان اتحاد فداییان خلق ایران ، در۵۰ صفحه ،پاییز۱۳۷۷) ۱۱۸- برادررحيم(بازجوی اوين)۱۱۹- آخوندرحمانی رييس عقيدتی - سياسی نيروهای انتظامی ۱۲۰- حاجی رضا( رئيس پاسداران اوين)۱۲۱- سيد مجيد( عهده دارمصاحبه درحسينيه اوين)۱۲۲- سعيده(مسئول بند ۲۰۹ زنان گوهردشت) ۱۲۳- نگهبان لکاته ای به نام بختياری زن نگهبان و شکنجه گربخش زنان گوهردشت ازهیچ جنایتی علیه زندانیان مضایقه نمی کرد ۱۲۴- اصغرپوررئيس زندان قزلحصارسال ۱۳۷۲ ۱۲۵- حمید شریفی رئيس موسسه تنظیم ونشرآثارخمینی از عوامل وابسته به سعید مرتضوی است۱۲۶- یوسف کلاهدوزازپایه گذاران سپاه پاسداران ۱۲۷- معلمی رابط سپاه با زندان عادل آباد شيرازويکی ازدرنده خوترين اعضاء دادستانی شيراز۱۲۸- سید مرتضی نبوی مدیر روزنامه رسالت ازعوامل اطلاعاتی مرتبط به سعید مرتضوی ،پشتوانه مالی حزب الله را به همراه باهنر وبادامچیان وعسکراولادی تامین می کردند ۱۲۹- روح الله حسينيان (خسرو خوبان) ازسوی دوستان قديمش درحوزه(روحی)خطاب می شد، عضوهيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت وازهمپالگی های حسین شریعتمداری درکیهان ۱۳۰- مهندس صدرالاسلام معاون اطلاعات نيروی انتظامی۱۳۱- مهندس کلانتری مديرکل اداره اطلاعات نيروی انتظامی۱۳۲-- شورجه فرمانده جوخه های اعدام و دستيارخلخالی که بيش از۵۰۰ را اعدام کرد۱۳۳- ــ موحدی کرمانی رابط رهيری با سپاه پاسداران۰ مسئول ايدئولوژيک سپاه پاسداران ۱۳۴- قاسم شکنجه گر وبازجوهای معروف شعبه ۶ مخصوص گروههاوسازمانهای موسوم به" کمونيست های محارب" بود ، چندين نفررا درحين بازجويی به قتل رسانده است۱۳۵- رشيد جلالی جعفری ، معاون امنيتی وانتظامی وزيرکشورمعاون وزيراطلاعات ۱۳۶- هاشم علوی معاون امنيت وزارت اطلاعات۱۳۷- برادرمصطفی،نگهبان زندان اوین که تکیه کلامش " ایجاب مزاحمت نکنید" بود ودرمیان بچه ها به " برادر ایجاب" معروف بود ۱۳۸- مقدم معاون فرهنگی نيروی انتظامی۱۳۹- جدی مديرکل سياسی وزارت اطلاعات۱۴۰- سرتيب پاسداربحرينی معاون اداره اطلاعات۱۴۱- قاضی مظاهری رييس دادگاه اصفهان۱۴۲- مرتضی شاه مرادی بازجوبعدابه سمت بازپرسی رسيد۱۴۳- پاسداربوذری معروف به سرگردسعدحدادکه هميشه مانند کماندوهالباس می پوشيد۱۴۴- پاسدارجانثاری مسئول بندزنان و پاسداری رزل دراصفهان ۱۴۵- کاظمی مامورجوخه اعدام اصفهان۱۴۶- پاسداردايی جليل ،محافظ ویژه اسدالله لاجوردی، بعدها مسئول اعدام زندانيان سياسی زندان اوين گرديد۱۴۶- پاسدارصادقی شکنجه گر زندان دستگرد۱۴۷- پاسدارعباسی شکنجه گر زندان دستگرد۱۴۸- پاسدارفلاحی شکنجه گرزندان دستگرد۱۴۹- پاسدارابوذرشکنجه گر زندان دستگرد۱۵۰- پاسدارفرزانه معروف به گشتاپو۱۵۱- پاسدارزهرا معروف به چماقدار۱۵۲- پاسدارصفا معروف به جغدشوم۱۵۳- پاسدارنجمه معروف به جلاد مسئول بازداشتگاه سيد علی خان واقع در کمال اسماعیل اصفهان بود ۱۵۴- ناصراحمدی مسئول شعبه ۵ درآن زمان شعبه حزب توده وسازمان اکثريت بود۱۵۵- رضا فروزان صاحب سونای زعفرانیه وازعوامل باند سعید امامی ۱۵۶- حاج آقا سعید پاسدارنگهبان اوین ۱۵۷ــ دزفولی دادیار زندان قزلحصار۱۵۸ـ ایران فرشکنجه گرومسئول امورفرهنگی ومعاون دایره ی اجرایی احکام درزندان گوهردشت ۱۵۹ـــ بصیرت مسئول کلاسهای آموزشی اوین ۱۶۰ ــ مجید انصاری درسال ۶۳ به عنوان نماينده ی شورای عالی قضايی به زندان هاراه يافت ودرسال ۶۴ به رياست سازمان زندان هابرگزيده شد ۱۶۱ ــ یوسفی نگهبان اوین ۱۶۲- موسوی مسئول آموزش ایدیولوژیگ زندانهای دادستانی دراوین ،قزلحصار،گوهردشت که ازجهاد سازندکی زنجان به درخواست خودش به بخش آموزش زندان اوین منتقل شد ، صاحب کتابی با عنوان: " ۲۰۰تناقض ازمارکسیسم" ۱۶۳ــ سید مجید پورسیف درسمت منشی" قاضی حداد" درشعبه۲۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران. نامبرده اکنون به شعبه اجرایی احکام مجتمع قضایی " میرداماد" منتقل گردید ۱۶۴ــ رحیم پورازغدی ازشکنجه گران وبازجویان مخوف دهه۱۳۶۰،اکنون عضو" شورای عالی انقلاب فرهنکی" است 
۱۶۵- اکبرشرفی ازعوامل حسین الله کرم وازاعضاء نوپو، نیروی ویژه سپاه پاسداران بود ۱۶۶- پورمحمدی نماينده وزارت اطلاعات دراوين ۱۶۷- حاج سعيد مرتضوی داديارزندان اوين ۱۶۸- پاسدارگوهری ۱۶۹- فريده استکی قاچاقچی بين المللی زندانبان ۱۷۰- پاسدارامينی درآسايشگاه اوين ۱۷۱- عباسی معاون داديار ناصری ۱۷۲- رحيمی مسئول بند زنان۱۷۳- عباس شمس ازقصابان قزل حصارکرج درسالهای ۱۳۶۱ بود" عباس شمسی ، مصطفی ومرتضی پاسدارانی بودند که چهل زن وکودک را دردهکده ای درکردستان درجریان جنگ نابرابرارتش و سپاه با حزب دمکرات وکومله به گروگان گرفته بودند . به دستورعباس ، همه چهل نفررا به رگبار بسته بودن. ..." (کابوس بلندتيزدندان ويراستار: بهروزشيدا ، ص۱۵۰و ۱۵۱ ناشرباران استکهلم سال ۱۳۸۲) ۱۷۴- فروتن رئيس زندان۱۷۵- پاسدارمحمدی ۱۷۶- پاسدارجباری ۱۷۷- پاسدارصادقی پای ثابت شکنجه دراوين بود۱۷۸- طيبه شکنجه گرورابط با حاجی درقزلحصاربود۱۷۹- فرزانه نيزدستيارحاجی درقزلحصار بود۱۸۰- قاسم يکی ازبازجويان معروف شعبه۶ مخصوص گروههاوسازمانهای موسوم به" کمونيست های محارب" بود۱۸۱- مجتبی حلوائی معاون رئيس زندان و بازجوومسئول اعدام ها دراوين ۱۸۲- روح الله بازجوی شعبه ۶ اوين باافتخاربرای ترساندن زندانی مي گفت : "ما دراين رژيم مارخورده ايم وافعی شده ايم"( گفتگو های زندان شماره۳،ص۳۴)
 ۱۸۳ــ حسين مويدعابدی بازجوورئيس زندان انزلی ۱۸۴ــ بلندکيش ازعوامل کشتاروسرکوب قيام دوروزه صيادان درروزهای ۲۳ و۲۴مهر ۱۳۵۸درشهرانزلی بود، نامبرده (بلند کيش) درسال ۱۳۶۲ به فرماندهی سپاه منطقه سه گيلان ومازندران ارتقاء مقام يافت! ۱۸۵- کوشا دادستان زندان انزلی وغرب کیلان ۱۸۶- قتيل زاد حاکم شرع انزلی بعدها رئيس کل دادگستری گيلان شد۱۸۷ ــ پاسداراحمددنيامالی ، اکنون معاون وزيرراه ومسئول کل اداره بنادروکشتيرانی است ۱۸۸ــ صادقی پاسداروبازجوی زندان انزلی ۱۸۹ ــ خوشه چين سرنگهبان زندان ۱۹۰ــ جوادميری اززندانبانان ونگهبانانی بود که خوی آزارزندانيان درتمام وجوداوسرشته بود ۱۹۱ــ يوسفی بازجوی زندان انزلی ۱۹۲ ــ علی يکتا دوست بازجوويکی ازمسئولين زندان انزلی ۱۹۳ ــ احسانی وحشی ترين شکنجه گرزندان چالوس وبرای همه زندانيان چهره ی منفوربود۱۹۴ ــ جعفرپوررزازمسئولین تيم عملياتی برای دستگيری فعالين سياسی ،بعدا مسئول زندان شده بودوتلاش می کردبابرخوردهای فاشيستی ، کاريکاتوری ازحاج داوودتبديل شود ۱۹۵ــ داوودی نگهبان وپاسدارزندان انزلی ۱۹۶ــ عزيزرامش مسئول بندقزل حصار۱۹۷ ــ رضا نگهبان زندان چالوس ۱۹۸ ــ ميرزايی ازنگهبانان لنگرودورودسرويکی اززندانبانان وشکنجه گران زندان رشت ۱۹۹ ــ موسوی مسئول بخش تواب سازی و ايدئولوژيک بندانفرادی ۲۰۰ــ رمضان کشاورزيکی ازنگهبان ها، تنهااستعدادش آزارزندانيان بود۲۰۱ ــ ابراهيم فلاحيان ازنزديکان فلاحيان دروزارت اطلاعات ودربخش اقتصادی کار ميکردند ۲۰۲ ــ اسماعيلی ازنگهبان های صومعه سرا، جثه ی کوچکی داشت وازهمه نگهبان ها بدجنس تربود ۲۰۳ ــ احمدی رئيس جديدزندان بود۰ وی داديارسابق دادگاه ارتش رشت بودبعدهابه دليل دزدی وفروش جيره موادبهداشتی زندان دستگيروبرکنارشد ۲۰۴ــ دمياررئيس زندان لاهيجان بعدا به رياست سازمان زندان های گيلان منصوب شد، وی همواره ادای صوفيان را درمی آورد ۲۰۵ــ مصباح که پيشترکارمندآگاهی بودبه عنوان معاون زندان معرفی شدند ۲۰۶ــ زارع به عنوان يکی ازمسئولين سپاه فومن و صومعه سرا، نقش بسزايی درسرکوب وکشتارنيروهای انقلابی درسالهای ۶۰و۱۳۶۱ ايفاءکرده است ۰ نامبرده معاون انتظامی سازمان زندان های استان گيلان هم بود زارع "ازتابستان سال ۶۰ به صورت مستقيم بازندانيان فومن وصومعه سرا درگيربودودراعدام زندانيان وشليک تيرخلاص به شقيقه ی آن ها مهره ای انگشت نمابود" (احمد موسوی ، شب بخير رفيق ، صفحات ۲۶۴و۲۶۵،چاپ اول ، نشر باران سوئد ) ۲۰۷ ــ مسرورمعاون دادستانی وازبازجويان شهرستان انزلی بود۲۰۸ ــ محمد سياه پست ترين زندانبان بازداشتگاه رشت بودوبه اشکال مختلف زندانيان راآزارمی داد ، سيه چرده و ژوليده بود۰ يک چشمش هم کمی چپ بود ۲۰۹- علی سرنگهبان بندبود، بعدها معاون رئيس زندان رشت شد۲۱۰- کلاهدوز۲۱۱– صالح سربازجوی بند۲۰۹ دربرخوردش با زندانیان خوف انگیزبود ۲۱۲- صبحی(مرتضی صالحی) ازمهرماه سال۶۱ رئيس زندان گوهردشت بود ۲۱۳- علی ربيعی (عباد) مشاوررئيس جمهوری خاتمی درامورامنيت ملی ومعاون دبيرشورايعالی امنيت، مديرمسئول روزنامه کاروگارگر ۲۱۴- محسن رفيق دوست عضو مرکزيت موتلفه ، رياست بنياد مستضعفان وجانبازان را بعهده داشت ۲۱۵- اسدالله بادامچيان ازهيات اصفهانی ها واز پايه گذاران موتلفه اسلامی ۲۱۶ - محسن سازگارا ، هيات موسس وعضويت درشورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( ماجرای اطلاعیه۱۰ماده ای دادستانی یکی ازطرح های بهزاد نبوی ودستیارش محسن سازگارا دربهمن۱۳۵۹برای پایه ریزی سرکوب گسترده نیروهای مترقی وانقلابی بود ..." (ايرج مصداقی ، نه زيستن نه مرگ ، جلد اول ،ص۲۸ ناشر: آلفابت ماکزيما چاپ اول ۱۳۸۳سوئد ۲۱۷- شفيعی مديرکل دانشجويی وزارت اطلاعات، معاون حفاظت و معاونت مردمی ۲۱۸- کميل کاوه طلبه جوان ، رهبرانصارحزب الله دراصفهان ۲۱۹- عبدالحميدمحتشم مديرمسئول ارگان انصارالله ۲۲۰- مهدی نصيری حرب الله ازمجله زن روز به اتاق مديريت روزنامه کيهان پا گذاشت ۲۲۱- مصطفی تاج زاده ازبنيانگذاران کميته های انقلاب اسلامی ۲۲۲- محسن آرمين ازبنيانگذاران کميته های انقلاب اسلامی تا سخنگويی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ۲۲۳- عليرضا علوی تبارازعضويت درسپاه پاسداران تاسایرمقامات ۲۲۴- سعيد حجاريان يا جهانگيرصالح پورازمهندسین اطلاعاتی واصلاحات ومشاوررئيس جمهورمحمد خاتمی بود۲۲۵- امين زاده معاون وزيرامورخارجه ۲۲۶- بهرامی نهاوندی ياهمدانی ازقضات سازمان مسلح قضايی ۲۲۷ - خزاعی رئيس دفتر وزيراطلاعات وازمعاونان فلاحيان ، قبلا مسئول اطلاعات شهر قم بود ۲۲۸- آزاد معاون امنيتی وزارت اطلاعات ۲۲۹- عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات که پيش ازآن مديرکل اطلاعات آذربايجان غربی بود۲۳۰- تهرانی معاون پارلمانی وزيراطلاعات ۲۳۱- حميدسرمدی معاونت امنيت وزارت اطلاعات، وی پيشتردربخش مربوط به امورپاکستان وافغانستان کارمی کردوالان سفيرايران درتاجيکستان است ۲۳۲- تاجيک معاونت آموزشی وزارت اطلاعات ۲۳۳- آقای خليل ازسيستان وبلوچستان به معاونت ضدجاسوسی گماشته شد۲۳۴ - عباس سليمی نمين مديرمسئول سابق کيهان هوايی ومدیرروزنامه تهران تایمزازدوستان نزدیک فلاحیان ، سعید امامی وازاعضاء شبکه خبررسانی ومحفل رسانه ای وزارت اطلاعات دردوران فلاحیان بود.هم اکنون د رخدمت دفترویژه تحقیقات اطلاعات سپاه پاسداران است که ریاست آنرا حسین شریعتمداری مدیرفعلی کیهان به عهده دارد ۲۳۵ - حجت السلام پروازی او می گويد : "هرکه خائن شود اورا می زنيم " ( محمد قوچانی ، پدرخوانده و چپ های جوان ، نشرنی ، چاپ دوم سال ۷۹ ، ص ۷۱) ۲۳۶ - سيد مصطفی کاظمی (موسوی) شيرازی اززمان شکل گيری اطلاعات سپاه درآن بود۰ بعدمديراداره کل اطلاعات دراستان فارس شد، بعدا درزمان وزارت قربانعلی دُری نجف آبادی درجايگاه جانشين معاون امنيت منصوب شدند۲۳۷- مصطفی پورمحمدی دادستان انقلاب اسلامی خوزستان ، بندرعباس ، کرمانشاه ومشهدازسالهای ۵۸ تا ۶۵ ، رئيس اطلاعات خارجی ازسال ۶۵ تا ۷۸،مشاوررياست دفترومديرگروه سياسی واجتماعی مقام رهبری ازسال ۸۱ تاکنون ، استاد دانشگاه امام صادق ازسال ۷۹ تا به اکنون ، معاون وجانشين وزيراطلاعات ازسال ۶۶ تا ۷۸ ، نماينده ری شهری وزير وقت اطلاعات و يکی از مجريان قتل عام زندانيان سياسی درسال ۶۷ بود، پور محمدی معاونت بخش خارجی وزارت اطلاعات را دردوران علی فلاحيان وقربانعلی دُری نجف آبادی در اوايل دهه ۷۰ را به عهده داشت و در دوران دری نجف آبادی نيز همچنان مرد دوم وزارت اطلاعات بود سپس به عنوان يکی ازمسئولان دفتر ويژه اطلاعات وامنيت خامنه ای منصوب شد ۲۳۸- ميرعباد مسئوليت دادگاههای انقلاب درشهرگرگان رابعهده داشت وبه تندی وسختگيری شهرت داشت ۲۳۹- مرتضی حقانی کارگزارسعيدامامی درقتل های زنجيره ای ۲۴۰ - نظرعلی کريمی ازمسئولان اطلاعات شهرستان گرگان ۲۴۱- مظفرحسينی چهره مرموز پرونده جنايات گرگان در زمان فلاحيان وسعيد امامی ۲۴۲- رضاايئجی درقتل فرزين مقصودلووشبنم حسين درگرگان دست داشتند۲۴۳- موحد فرمانده سابق سپاه درمشهد ۲۴۴- جوادآزاده از معاونان دری نجف آبادی و مهره بدنام دروزارت اطلاعات بود۲۴۵- مهردادعليخانی ازنزديکان سعيد امامی ۲۴۶- احمدشيخا(احمدنياکان) ازسربازجويان وزارت اطلاعات 
 ۲۴۷- علی محمدی رئيس کميته تبليغات و اطلاع رسانی شورای عالی امنيت ملی ۲۴۸- سرفرازمعاون علی لاريجانی مديرعامل صدا وسيما و کارگردان فيم بازجويی ها ۲۴۹- مرتضی قبه معروف به رضا اصفهانی رئيس دقترسعيد امامی ۲۵۰- محی الدين انواری از پايه گذاران موتلفه اسلامی وظيفه تائيد مشروعيت اقدامات ضد رژيم جمعيت موتلفه را بعهده داشت ۲۵۱- حجت الاسلام عاملی ( عامری ) ازمسئولان سازمان قضايی نيروهای مسلح ۲۵۲- قوام ازبازجويان وزارت اطلاعات ۲۵۳- قاسمعلی نصيری پورمعروف به قاسم مرشدی ۲۵۴- محمد رضا سليمی معروف به محمد صداقت ۲۵۵- مهدی پرورده موسوم به مجيدی ۲۵۶- کريم اسد زاده معروف به امين ۲۵۷- خسروقنبری معروف به تهرانی ۲۵۸- احمد وحيدی ازياران حلقه امنيتی فلاحيان بودند ۲۵۹- غيوری ازباندهای مالی فلاحيان ۲۶۰- حسين صفاری دراطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کارمی کردودردرگيريهای خارج ازکشورشرکت داشت ۲۶۱- حسن محمدی مدير کل وزارت اطلاعات درزمان فلاحيان بود ۲۶۲- حسين موسويان سفيروقت ايران درآلمان درشبکه ترورخارج ازکشوردست داشته است ۲۶۳- محمدحسن قاتل تيم تروردکتررضا مظلومان ، به ايران برمی گرددمدتی به وزارت اطلاعات رشت فرستاده می شود، چندی بعدبه عنوان فردی ناراضی پناهنده می شود۲۶۴- حاج حسين معصومی شوهرخواهرفلاحيان دريکی از ماموريت های خارجی زخم برداشته ولی به ايران برمی گرددوازعوامل مالی وزارت اطلاعات بوده است ۲۶۵- حاج حسين فلاحيان برادرشيخ علی فلاحيان، مدتی در وزارت اطلاعات مسئول دفتر فلاحيان بوددر بازرسی نيروی انتظامی درکميته انقلاب نيزنقش داشت ۲۶۶ــ خسروبراتی در تمام قتل های زنجيره ای حضورداشت۰ راننده اتوبوس قتل ۲۱تن ازنويسنده گان به طرف ارمنستان بود۲۶۷ ــ خسرو تهرانی معاونت اطلاعات وتحقيقات نخست وزيری و ری شهری ۲۶۸ ــ محمدعراقی سرپرستی گروههای متعلق به نهضتهای اسلامی خارج ازکشورومسئول فعاليتهای تروريستی درسازمان تبليغات اسلامی بعهده داشت ۲۶۹ ــ مهدی خزعلی فرزند آشیخ ابوالقاسم خزعلی مدیرموسسه انتشاراتی حیان درزدوبند با شبکه ترورومافیا ۲۷۰- اسعدالهی رئيس زندان آمل ۲۷۱ ــ هاشم علوی معاون امنیت وزارت اطلاعات ۲۷۲- سرتیپ پاسدار بحرینی معاون اداره اطلاعات ۲۷۳- مهندس صدرالسلام معاون اطلاعات نیروهای انتظامی ۲۷۴ – مهندس کلانتری مدیر کل اداره اطلاعات نیروی انتظامی ۲۷۵- حجت الاسلام رحمانی رئيس عقیدتی وسیاسی نیروهای انتظامی ۲۷۶ سيدمحمود محتشمی ازرهبری حزب الله لبنان ، وزيرکشور، نماينده مجلس ۲۷۷- کاظم جلالی مخبر کمسيون امنيت ملی و سياست خارجی ۲۷۸ــ علی حسین پناه مسئولتهیه بولتن ها ی محرمانه سپاه وازعوامل امنیتی است ۲۷۹ ــ حسین زاده مسئول داخلی اوین بود ۲۸۰ ــ پاسدارمحمد صادقی ازگوهردشت ۲۸۱ ـــ اسماعيل شوشتری نماينده مجلس درسال ۶۴ به رياست سازمان زندان ها برگزيده شد۰ بعدا درزمان رفسنجانی به وزارت دادگستری رسيد ۲۸۲ ــ رضاروزان با نام مستعارموسوی اززندان فومن به انزلی منتقل شدوجای حسين عابدی و يوسفی راگرفته بود۰ رضاروزان سربازجووخودرابالاترين مسئول زندان درانزلی می دانست وازهمان آغازسياست های فاشيستی خودرانشان داد ۲۸۳ ــ محمدخاموشی مسئول واحد يک قزلحصار ۲۸۴ ــ انصاری معاون ميثم، رياست واحد يک قزلحصاررا بعهده داشت ۲۸۵ ــ حسين زاده شوهرخواهر محمد کچويی که درزندان شاه به "آقای بيگناه " معروف بود، مديريت داخلی اوين را بعهده داشت ۲۸۶ــ مرتضی صالحی با نام مستعارصبحی رياست گوهردشت را درسالهای ۶۱و۶۳ بعهده داشت و ميرمحمدی هم معاون ايشان بود۲۸۷ ــ بازجوحاج آقا صفايی " صفايی يک وحشی تمام عياربود که ازصافی عبورکرده بود" ( کتايون آذرلی ، مصلوب ، ص ۱۰۸) ۲۸۸ــ حاج آقا کرباسی بازجوی زندان مشهد ۲۸۹ ــ اسماعيل افتخاری معروف به " اسی تيغ کش " مسئول گروه ضربت کميته ی منطقه ۱۲، اسماعيل قبل ازانقلاب وسقوط شاه يکی ازباج گيرهای منطقه جمشيد تهران بود۰اسماعيل بد دليل کارهای خلاف درسال ۷۷ دستگيرشدوبه زندان افتاد. "اسماعيل درخلال دادگاهش مدعی شد که ۶ هزارنفررا دستگيروروانه زندان ها کرده است ( ايرج مصداقی خاطرات زندان ، نه زيستن ونه مرگ جلد اول ، ص ۱۷ ) ۳۰۰ ــ اکبرخوش کوش قبل ازانقلاب درمحله نازی آباد تهران مورد سوء استفاده های جنسی زيادی قرارگرفته بود و به همين دليل به " اکبرخوش گوشت" معروف بود۰ اکبردرسيستم سرکوب رژيم به پاس خدماتی که کرده بود ،ارتقاء يافت و به سمت مشاورعملياتی وزيراطلاعات دردوران فلاحيان و بعد ازآن رسيد(ایرج مصداقی ، ماخذ پیشین، صفحه۱۷) ۳۰۱ ــ صالح سربازجوی بند ۲۰۹ زندان اوين ۳۰۲ ــ طباطبايی بازجوی اوين۳۰۳ ــ بصيرت مسئول کلاسهای آموزشی اوين۳۰۴ ــ پاسدارايمانی ۳۰۵ ــ پاسدارزن ساداتی۳۰۶ ــ مرتضی بختياری رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينی وتربيتی ايران ۳۰۷ ــ خانم اکبری مسئول بخش انفرادی زنان بود که بعد ها مسئول تمام بخشهای زنان شد ۰ "خشک وبداخم، نگاهش کينه توزوزهرآگين بود" (حقيقت ساده جلد ۳ ، ص ۱۸۱)۳۰۸ ــ عرب داديارناظرزندان قزلحصار ۳۰۹ ــ حاج محمودافسرنگهبان زندان قزلحصار ۳۱۰ ــ عباس فتوت يکی ازسرشيفت های پاسداران اوين ۳۱۱ ــ مجيد تبريزی مديرداخلی زندان گوهردشت۳۱۲ ــ حسن آيت عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ونماينده اولين دوره مجلس اسلامی وسازمانده اغلب تحرکات درسالهای اول انقلاب ۳۱۳ ــ عباس عبدی يکی ازاشغال کننده گان سفارت آمريکادرتهران ، همکاردردادستان انقلاب اسلامی ، ازدست اندرکاران مرکزمطالعات استراتژيک ۳۱۴ــ جمال کريمی راد، دادياردادسرای عمومی وانقلاب به مدت ۲۵ سال، دادستان عمومی کردستان ، رئيس دادگاه حقوقی يک زنجان ورئيس دادگاه انقلاب ودادگاه اصل ۴۹ دراستان قزوين ، مدير کل تعزيرات حکومتی استان قزوين ، سخنگوی قوه قضاييه ازسال ۱۳۸۲ تاکنون ۳۱۵ ــ آزادمعاون پارلمانی وزيراطلاعات ۳۱۶ ــ منوچهرمتکی دردهه ۱۳۶۰سفيرجمهوری اسلامی درترکيه ، طراح درسازماندهی عمليات تروريستی درخارج از کشور۰ ايشان تعيلم تروريستهای خارجی برعهده داشته است ۳۱۷ ــ سيما مسئول بندزنان سپاه پاسداران ۳۱۸ ــ رحيمی پاسدارزن مسئول بندزنان ۲۱۶اوين بود ۳۱۹ ــ مصطفی محمد نجار، عضويت درسپاه، حضوردرکردستان ودرگيری منطقه نقده، مسئول تعاون کل سپاه، مسئول منطقه خاورميانه درسپاه ، حضوردروزارت سپاه درسال ۱۳۶۴ ، قايم مقام گروه جنگ افروزوزارت سپاه ۳۲۰ــ قدوسی پاسدارمسئول گرفتن مصاحبه اززندانيان اوين ۳۲۱ ــ نصرت خوفناک را ميثم به عنوان مسئول بندقزلحصارقرارداده بودندونصرت "استوارارتش بودکه دوستش زن خودرا به اومی سپاردوبه مسافرت می رود۰ اوبه زن دوستش تجاوزکرده وپستان هايش رابريده وبه قتل رسانده بود" (گفتگوهای زندان شماره ۲، ويژه سرکوب، اختناق وزندان های تهران ، ص ۶۳) ۳۲۲ ــ ريش قرمزازپاسداران لنگرودورودسروازنگهبانان وشکنجه گران زندان رشت بود " وحشی گری اش سبب شده بود ، پس ازمدت کمی جايگاه خاصی نزد عبدالهی ـــ رئيس زندان رشت ــ پيداکرد (احمدموسوی ، شب 
بخيررفيق ، ص ۲۲۶ چاپ اول ، نشرباران سوئد) ۳۲۳ ـــ محمدحسين صفارهرندی ، جانشين فرماندهی سپاه منطقه ۶ کشوری درسالهای ۵۹ تا۶۴ ، جانشين وسپس مسئول دفترسياسی سپاه ، معاون مديرمسئول وسردبيرروزنامه کيهان، عضوشورای تعيين خط مشی خبرگزاری جمهوری اسلامی ۳۲۴ ــ مصباح بعدازاعدام های تابستان ۶۷ درزندان رشت به عنوان معاون زندان معرفی شد۰اوکارمنداداره آگاهی بود ۳۲۵ ــ آيت الله توسلی رئيس دفترخمينی وعضومجمع تشخيص مصلحت نظام وکارگزار خمينی درسالهای حيات ايشان ۳۲۶ ـــ سرتيب پاسداررمضانی چندی رئيس گذرنامه شد ۳۲۷ ــ نصيرپورخبرگزاری جمهوری اسلامی رابعدازخرازی اداره می کرد۳۲۸ــ فاضل لنکرانی ازهئيت مشاوران مذهبی که احکام قتل هاراتهيه می کنند۳۲۹ـــ منيرالدين شيرازی ( روحانی) نماينده رهبردرنيروهای ويژه ترورونيزازسری مشاوران مذهبی که احکام قتل هاراتهيه وبه ذوالقدرابلاغ می کنند ۳۳۰ ــ محمدتقی ذوالقدرازفرماندهان ضد شورش وواحدهای ترورخيابانی ۳۳۱ ـــ رحيم صفوی ازفرماندهان سپاه پاسداران وعضوسازمان تروروسرکوب ۳۳۲ ـــ فرهادنظری ازفرمانده هان ضدشورش وواحدهای ترور(که درحادثه کوی دانشگاه دست داشت) وازفرماندهان نيروی زمينی ۳۳۳ ــــ عبدالهی بانام مستعارمحتشم فرمانده ثارالله ۳۳۴ ـــ علي اکبری ازمسئولان بلندپايه وزارت اطلاعات وعضوسازمان تروروسرکوب ۳۳۵ ـــ کوسه چی فرمانده بسيج ۳۳۶ ـــ پورقنادمعاون پورمحمدی دربخش اطاعات خارجی وزارت اطلاعات وازمسئولان بلندپايه اين وزارتخانه و وعضوسازمان ترو ۳۳۷ ـــ سليم آبادی فرمانده ثارالله ۳۳۸ ـــ حيدرزاده فرمانده ثارالله ۳۳۹ ــــ محمدايمانی مقاله نويس کيهان و ازياران حسينيان وحسين شريعتمداری ودرشاخه سرکوب اند ۳۴۰ ــــ کوهکی مديرنشريه صبح و ازاصحاب سرکوب و امدادهای غيبی ۳۴۱ ــــ مسيح مهاجری سرپرست ومديرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی ، نماينده ولی فقيه وعضوهيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت ۳۴۲ ــــ اشک تلخ ازسری فرماندهی انصار حزب الله ۳۴۳ ـــ بابائيان ازفرماندهان انصارحزب الله ۳۴۴ ــــ ذوالنورازفرماندهان انصارحزب الله ۳۳۵ ـــ نکودهی از فعالين ستادامربه معروف ونهی ازمنک ۳۳۶ ــــ ابراهيم رازينی ازفعالين ستادامربه معروف ونهی ازمنکر ۳۳۷ ــــ فردوسی پورازفعالين سازمان قضايی نيروهای مسلح ۳۳۸ ــــ احمدوحيدی رئيس اطلاعات سپاه پاسداران ۳۳۹ ــــ زرگررئيس ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر ۳۴۰ ـــ نمازی رابط خامنه ای بالشکرهای۱۰تا۲۷سپاه پاسداران ۳۴۱ ـــ حسين نجات فرمانده ثارالله ۳۴۲ ـــ احمدی عامل جنايت کوی دانشگاه ۳۴۳ ــــ حسن پورصالحی ازعوامل حزب الله مسجدشهدا ۳۴۴ ــــ علی فضلی فرمانده بسيج ۳۴۵ ـــ علی کوثری فرمانده بسيج ۳۴۶ ـــ اکبرنوجوان ازحزب الله مسجدشهدا۳۴۷ ـــ معزی مسئول فرهنگی بيت رهبری ورابط خامنه ای باشاخه تبليغات سازمان ترورونماينده خامنه ای دروين ۳۴۸ ـــ محمودژوليده ازعوامل فرماندهی سپاه ذوالقدر ۳۴۹ ـــ شريعتی فرمانده لشکر۳۱عاشورا ۳۵۰ ـــ نواب دامادمصباح يزدی از اعضاء هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت ورئيس سازمان تبليغات اسلامی ودرخدمت سازمان تروراست ۳۵۱ ـــ ملکه يزدی دختر محمديزدی مسئول زنان قوه قضاييه ۳۵۲ ـــ احمدکاظم زاده مديراجرايی نشريه شلمچه ۳۵۳ ـــ اعلاء توراتی ازسرکرده گان شاخه سرکوبهای خيابانی است ۳۵۴ ـــ احمدناطق نوری برادرعلی اکبرناطق نوری با محافل امنيتی درارتباط است ۳۵۵ ـــ شهيدی مسئول امنيت استان اصفهان ۳۵۶ ـــ حسين لاجوردی فرزند اسدالله لاجوردی که درجنايات چندی ازجمله در تهاجم به خانه فروهرها نقش داشته است ۳۵۷ـــ فريدون چوپان نام مستعارمجيدبابايی معاون رئيس اداره التقاک وزارت اطلاعات ۳۵۸ ـــ مصباح يزدی از مهمترين اعضاء شاخه فتوای سازمان ترور، سرپرست مجله پرتوولايت وازرابطين گروهای انصاروحزب الله ۳۵۹ ـــ حجت الاسلام اصغرحجازی مسئوليت اداره بيت رهبری(خامنه ای) ورابط سازمان ترور با وزارت اطلاعات است. وی ابتداء قاضی شرع درخوزستان بود ۳۶۰ ـــ محمدعلی رامنی سرپرست مجله رامين ودرشاخه سرکوب خيابانی نيزفعال است ۳۶۱ ـــ حميداکبری مديربنيادهمگرايی انديشه ۰ دفترپوششی علی اکبرفلاحيان که درجوار آن به کارهای خلاف قانون واخلاق صورت می گيرد ۳۶۲ ــــ امام جمعه شيمرانات عضوهيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت ۰اعلام می دارد : " برای حفظ انقلاب گاهی اوقات مجبورمی شويم، دوستانی را هلاک کنيم وازروی جسدشان بگذريم" ( دکتر نصرالله نجات بخش ، شبکه های ترورجمهوری اسلامی ايران ، ص ۸۲ ، ناشرانقلاب اسلامی آلمان سال۱۳۸۱) ۳۶۳ ــ خطيب مسئول وزارت اطلاعات قم که مامورقتلهای سياسی بوده است ۳۶۴ ـــ غلامعلی رشيددرقتل های خارج ازکشورفعال بوده است ۳۶۵ ــــ محسن روحانی سرپرست مجله ۱۵ خرداد، همکارروح الله حسينيان درمرکزاسناد اسلامی ۳۶۶ ـــ ابراهيم رازينی برادرعلی رازينی ، جلاددادگاه ويژه روحانيت وازاعضاء ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر، يکی ازشاخه های سازمان تروروسرکوب نظام اسلامی ايران ۳۶۷ ـــ محسن صفوی برادررحيم صفوی فرمانده فعلی نيروهای مسلح رژيم وازعوامل امنيتی رژيم ۳۶۸ ــــ محمدعلی مقدمی ازنماينده گان وازواحد اطلاعات يگان تدارکات حفاظت مجلس و سپاه پاسداران است ۳۶۹ ــ مدرس زاده ازمديران وزارت اطلاعات است ۳۷۰ ـــ علی آقا محمدی نماينده سابق همدان ۰ مسئول تدارکات مجلس درسازمان ترورنقش فعالی داشته وباشگاه تاج ( استقلال فعلی ) دراختياراومی باشد ۳۷۱ ـــ حجت اسلام نظام زاده ازفعالين شاخه ترور ۳۷۲ ــــ محمدسياه ، پست ترين زندانبان بازداشتگاه رشت بودوبه اشکال مختلف زندانيان راآزارمی داد۳۷۳ - عبدالهی رئيس زندان و عامل مستقیم سرکوب عریان زندانیان رشت بود۳۷۴- باقری زندانبان انزلی ۳۷۵- هاشمی مسئول بند۴درقزلحصار۳۷۶- پاسدارپاکوتوله ياپاکوتاه اهل لاهيجان وازنگهبان های دوران قيامت حاج داوودبود۳۷۷-همتی زندانبان ساده که بعدا به درجه سرنگهبان زندان انزلی رسيد ۳۷۸- کرامتی نگهبان زندان انزلی ۳۷۹ - عاشوری ازنگهبانان انزلی بود ۳۸۰- طاهربهاريه ازعوامل حزب الله وچماقداران شهرانزلی ۳۸۱- حمید طلوعی درپل رومی علاوه برریاست بخش زندانیان سیاسی ، بازجویی ازآنان را نیز بعهده داشت ۳۸۲ - قاسم کبیری وحمید کریمی ازپرسنل گرداننده ی سلولهای انفرادی قدیم بودند که با راه اندازی آموزشگاه اوین ، دومعاون مجید قدوسی بودند که اداره آموزشکاه را بعهده گرفته بودند۳۸۳ - مصطفی شعبانی یکی ازبی رحم ترین نگهبانان بند های اوین بود که به خاطر دارا بودن کلیه صفت های جنایت کارانه، ارتقای مقام یافت وبه سرعت به کاربازجویی و شکنجه درشعبه هفت اوین پرداخت۳۸۴ – سرلک پاسداروحشی اوین۳۸۵- طاهری شکنجه گر۳۸۶- اختری رابط راهبری با شاخه تبلیغات وسرکوب خیابانی ۳۸۷ - معزی رابط بیت رهبری با شاخه تبليغات ۳۸۸- منصورارضی ار عوامل حزب الله و مرتبط با بیت رهبری و..... صدها آدمکش ديگری که دربازجوئيهاوشکنجه دادنها باچشمان بسته ظاهرمی شدند وياعمدتاً چهره کريه خود را می پوشاندند ازاينروتابه امروزناشناخته باقی مانده اند. 
برماست که اين فهرست را تکميل کنيم تادرسطح جهان چهره اين جانيان، درتجاوزبه کشتارو به تباهی کشاندن زندگی جانسوزدهها،صدها وهزاران هزارتن ازفرزندان برومند، کشورمان (ايران) بهمگان آشکارگردد.

 درامردادخواهی خانواده های اعداميان وزندانيان سياسی درايران ، می توان و بايد همه اين جانيان چه مرده و چه زنده را ، بجرم " جنايت عليه بشريت" درپيشگاه تاريخ دردادگاههای بين المللی به محاکمه کشاند.

 شاهد تنها ازاين طريق ، بتوان ابعاد اين کشتار، آمارواسامی واقعی جانباختگانِ اين جنايتِ فجيع قرن را اززبان اين جنايتکاران ، درجريان محاکمه آنان بازشنيد . 
 بايد ومی توان اين امررا به کارزاربزرگ اپوزيسيون ترقيخواه و تحول طلب که ابعاد جنايات دونظام شيخ و شاه را با پوست و گوشت خود لمس کرده اند بمثابه وظيفه ای عاجل درهفده مين سال جنايت تابستان ۱۳۶۷ بدل کرد.
ابوا لفضل بيهقی مي نويسد: "۰۰۰ درديگرتواريخ چنين طول وعرضی نيست که احوا ل را آسان ترگرفته اندوشمه يی بيش يادنکرده اند، اماچون من اين کارراپيش گرفتم، می خواهم که داداين تاريخ رابه تمامی بدهم وگرد زوايا بگردم تا هيچ ازاحوا ل پوشيده نماند۰" نيک برآنم تا ماداميکه اين نظام است ۰ستاندن " داداين تاريخ " آنهم " به تمامی " ممکن نشايد۰ شايد اين خود تلنگری باشد برای کاری بزرگ وجمعی تا آنراتوامان به سامان بريم تا " هيچ از احوال پوشيده نماند" چنين باد !!
*********************


منابع مورد استفاده ام:
* خوب نگاه کنيد راستکی است: پروانه عليزاده ۶۷ صفحه انتشارات خاوران پاريس مهر
* حقيقت ساده در ۳ جلد: م- رها( منيره برادران) ۵۹۸ صفحه ناشر تشکل مستقل دموکراتيک زنان ايرانی در هانوفر- آلمان در تابستانهای ۷۱و ۷۳و زمستان ۷۴ تجديد چاپ شد.
* خاطرات زندان: شهرنوش پارسی پور ۵۱۸ صفحه نشر باران - استکهلم ۱۹۶۶ 

* خاطرات يک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی از: دکتر رضا غفاری به انگليسی ترجمه الف . ساسان ۳۴۲ صفحه ناشر استکهلم سوئد سال ۹۸ 

* شب بخير رفيق (طرف تيره تاريخ خاطرات زندان) از: احمدموسوی ۳۶۳ صفحه انتشارات باران چاپ اول (۱۳۸۳)۲۰۰۵

* نه زيستن نه مرگ در ۴ جلد خاطرات زندان از : ايرج مصداقی ناشر: آلفابت ماکزيماسوئد چاپ اول : (۱۳۸۳)
* دراينجا دختران نمی ميرند: شهرزاد ۲۰۵صفحه ناشرخاوران تابستان ۱۳۷۷به چاپ دوم هم رسيد. 

* يادهای زندان (خاطراتی اززندانهای جمهوری اسلامی) جلد اول از: ف آزاد ۲۰۸صفحه ناشر انجمن دفاع اززندانيان سياسی و عقيدتی در ايران پاريس ، تابستان ۱۳۷۶

 * کتاب زندان (جلد۱و۲) به: ويراستاری ناصرمهاجر ۸۱۸صفحه نشرنقطه سالهای ۷۸و۸۰ کتابی در زمينه : بازداشت ، بازجو ، بازجوئی ، شکنجه ، سلول ، دادگاه ، ملاقات ، بند ، نادمها ، تواب ها ، اعدام ، خودکشی ، روان پريشی ، نيست شدگان هستی بخش ، کشتاربزرگ ۶۷ ، آزادی ، هيئيت های بين المللی بازرسی ، اقليت های مذهبی ، جنسيت ، بچه ها ، باپيشگفتاری درزمينه پيشينه ی زندان جمهوری اسلامی و...

 * جمهوری زندانها- جلد ۱و۲): وريا بامداد ۶۸۲صفحه گزارشی تحليلی- مستند درباره زندان ، بازجوئی ، شکنجه وسرکوب درجمهوری اسلامی آلمان فرانکفورت سال ۱۳۸۰ * زيربوته لاله عباسی: نسرين پرواز ۳۶۱صفحه انتشار نسيم فوريه۲۰۰۲
* کتاب گفتگوهای زندان تا به امروز(۴جلد) منتشر شد. ناشرسنبله هامبورک
* دکنرنصرالله نجات بخشی ، شبکه های ترورجمهوری شسلامی ، انتشارات انقلاب اسلامی ، آلمان سال۱۳۸۱ ، در۱۶۱ صفحه
* کابوس بلندتيزدندان ويراستار: بهروزشيدا ۱۶ مطلب اززندانهای شهرستان های ايران ، ناشرباران استکهلم در۲۰۶صفحه سال ۱۳۸۲

 * ياد های زندان: فريبا (فايزه ) ثابت ، در ۲۰۵ صفحه نشر خاوران- پاريس
* حمید کاویانی ، درجستجوی محفل جنایتکاران (بازخوانی پرونده قتل های سیاسی)چاپ چهارم، نشرنگاه امروز ، در ۲۴۸ صفحه
* محمد قوچانی ، پدرخوانده و چپ های جوان ، نشر نی ، چاپ دوم سال ۷۹
*اکبرگنجی ، عالیجناب سرخپوش ، عالیجنابان خاکستری ، چاپ هفتم در۲۶۵صفحه سال۱۳۷۹

* اکبر گنجی ،تاریکخانه اشباح(آسیب شناسی گذاربه دولت دمکراتیک توسعه گرا) چاپ ششم در۴۶۶ سال ۱۳۷۸
* علی رضا نوری زاده ، فلاحیان مردی برای همه فصول جنایت ، ناشرانتشارات نیما، در۱۹۱صفحه ، آپریل ۲۰۰۲
* عمادالدین باقی ، تراژدی دمکراسی در ایران ( بازخوانی قتل های زنجیره ای)۲ جلددر۵۳۶ ، نشرنی ، چاپ اول ۱۳۷۸
اميرجواهري‌لنگرودي مرداد 1384
برگرفته از نشريه آرش شماره 93و92

| Friday, November 04, 2005

آنان که حقیقتی را می دانند و پنهان می کنند تبهکارند
پیچای در ایران فیلتر شده است
بنا بر خبرهای رسیده از ایران، وبلاگ پیچای دست کم در استان های گیلان، اصفهان و تهران، فیلتر شد. رژیم جنایت کار جهل و جور و فساد جمهوری اسلامی وبلاگ پیچای را در ایران فیتر کرده است. این اقدام که همزمان با تهدیدهای گروهی مشکوک در تهران که خود را هوادار جریانی مثلاً کمونیست در خارج از کشور می دانند انجام گرفته وحشت رژیم کثیف اسلامی را از صفحات مجازی نشان می دهد. پیچای از این پس با اصرار بیشتری به کار خود ادامه می دهد و اقدام به افشای جنایات ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی خواهد کرد.
مرگ بر ارتجاع و استعمار مذهبی
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسالیسم
زنده باد انسانیت

| Saturday, October 22, 2005

نامه سرکشاده به افکار عمومی در باره توطئه رژیم
برای "سامان‌دهی" گلزار خاوران
بنا به گزارش دریافتی از ایران، نماینده دادستانی مستقر در بهشت زهرا توسط نماینده خود که به گلزار خاوران رفت و آمد می‌کند، به خانواده‌ها اطلاع داده که دست اندرکاران سامان‌دهی گلزاز خاوران در پی تصمیم رژیم برای تغییر شکل این گلزار، تاکنون ۶۰۰ سنگ قبر آماده کرده‌اند که به زودی در گلزار مستقر خواهند کرد. این فرد در پاسخ به مادران پس تکلیف کانال‌ها(گورهای دسته جمعی) چه می‌شود؟ او در این باره اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید از چنین کانال‌های اطلاع ندارد. این در حالی است که همین فرد چند هفته پیش به خانواده‌ها گفته بود طرح سازماندهی گلزار خاوران را فعلا متوقف کرده‌اند.
رژیم اواخر بهار سال جاری عده‌ای را برای نقشه برداری به گلزار خاوران می‌فرستد. خانواده‌ها به ویژه مادران با این طرح مخالفت می‌ورزند و به آن اعتراض می‌کنند. به دنبال پیگری‌ خانواده‌ها و دیدار نمایندگان آنها با مسئولان بهشت زهرا و شهرداری، رژیم ظاهرا وانمود می‌کند طرح تغییر شکل گلزار خاوران را دنیال نمی‌کند.
خانواده‌ها طی انتشار اطلاعیه‌ای در تاریخ ٤ شهریور ۱۳۸٤ ، با این طرح توطئه‌گرانه مخالفت کرده و اعلام کردند:"... آنان به عنوان ساماندهی و بازسازی، قصد آن دارند گلزار خاوران را از شکل کنونی‌اش خارج کرده و به یک گورستان عادی تبدیل کنند. در حالیکه عزیزان ما پس از اعدام، با لباس‌های‌تنشان، در گودال‌هایی که در این گورستان ایجاد شده بود، به صورت دسته جمعی دفن شده‌اند.
ما خانواده های اعدام شدگان گلزار خاوران اعلام می داریم که عزیزان ما در گورهای عادی و به روش معمول فوت و دفن نشده‌اند که بتوان محل دفن آنان را به شکل عادی قطعه بندی کرد، بلکه بسیاری از این عزیزان در گورهای دسته جمعی مدفون شده‌اند. همچنین اعلام می‌داریم، در صورت نیاز ساماندهی گلزار خاوران، ابتدا لازم است نام و نشان، چگونگی و زمان اعدام، چگونگی و محل دفن تک تک این عزیزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده های قربانیان، در مورد بازسازی گورستان اقدام خواهند کرد. "
رژیم می‌خواهد با تغییر شکل کلزار خاوران آن را به یک کورستان عادی تبدیل کند و به زعم خود اثر هزاران قتلی را که در زندان‌های سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰، به ویژه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مرتکب شده و در گورهای جمعی دفن کرده از بین ببرد. خانواده‌ها می‌خواهند کلزار خاوران به همین شکلی که هست باقی بماند.
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)از جهانیان، به ویژه از توده‌های مردم ستم‌کشیده ایران، نهادهای حقوق بشری نظیر سازمان عفو بین الملل، سازمان نطارت بر حقوق بشر ، احزاب و سازمان های سیاسی چپ و مترقی می‌خواهد نسبت به "طرح بازسازی" گلزار خاوران اعتراض کرده و مانع اجرای این توطئه شوند
.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)

| Monday, October 17, 2005

کشف یک گور دسته جمعی در شهر مریوان
یک منطقه دیگر نظامی در مریوان که به شکل مخفی عکسبرداری شده است
به گزارش یک منبع خبری از کردستان ایران : چند روز پیش در شهر مریوان از توابع استان کردستان ایران یک گور دسته جمعی در محلی که پیشتر مکان نظامی بوده است کشف شد. این منبع گفت : این گور دسته جمعی در محله ای به اسم " لعنت آباد " واقع در شهر مریوان که دولت ایران آن را برای دفن نیروهای اپوزسیون کردستان و یا اعدام شد گان نامگذاری کرده بود و تا چندی پیش محل استقرار یک پایگاه نظامی از نیروهای سپاه پاسداران بوده، کشف شده است و شماری جسد با همراه لباسهای کردی در آن مشاهده می شود که بلا فاصله پس از مطلع شدن نیروهای دولت این اجساد به مکانی نامشخص انتقال داد شدند. گفتنی است این منبع به شمار و تعداد اجساد این گور دسته جمعی اشاره نکرد.
باوجود اینکه سالها از فاجعه کشتار زندانیان سیاسی و دفن غیرعلنی شمار بسیاری از آنان در سرتاسر ایران و در گورهای دسته جمعی می گذرد اما کشف این گورستان جدید، بیانگر عمق فاجعه و جنایات بی شرمانه و غیرعلنی رژیم پلید جمهوری اسلامی است. باشد تا روزی کمیته های حقیقت یاب ملی با پیگیری دقیق، ابعاد فاجعه را فارغ از شعارهای سیاسی مشخص سازند.
چندی پیش نیز حکومت ننگین جمهوری اسلامی با قتل شوانه قادری، جوان فعال سیاسی کرد، موجبات اعتراض مردم در این منطقه را به وجود آورده بود که به قیام گستره مردم کردستان منجر گردید.
گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران بسیارند که معروف ترین و شناخته شده ترین آن ها گورستان خاوران در تهران است که بیش از چهار هزار نفر از قربانیان قتل عام سال 67 در اوین و گوهر دشت را در خود جای داده است. در هر شهری و در کنج دنج هر گورستانی در ایران هزاران تن از پاک ترین و زیباترین فرزندان خلق خفته اند. به امید روزی که با افشای این جنایات، آلام خانواده ها و بستگان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در ایران، کمی آرام گیرد.
ش.پیچا/سوئد

| Tuesday, September 13, 2005

مجموعه مطالب اخیر از سایت های مختلف در هفدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

فيلم مراسم بزرگداشت امسال جانفشانان در گلزار خاوران
گلزار خاوران
فيلمي از مراسم خاوران
مردنش آسان کجاست
نام چوجاويد شد
گيسو شاکري

اطلاعيه خانواده هاي اعدام شدگان گلزار خاوران
گزارشاتي مربوط به برگزاري مراسم ويژه قتل عام زندانيان سياسي درايران
پيوند به سايت صداي ما
مريم، مادر بهکيش، دنيا و ما، خاطره ها
پيوند به سايت بيداران
فيلم برگزاري مراسم سالگرد اعدام ها در گلزار خاوران
اطلاعيه هاي مراسم بزرگداشت
انگستان - لندن

دعوت به تظاهرات- در اعتراض به امپرياليست هاي اشغالگر و افشاء قتل عام زندانيان سياسي در سال 67 توسط جمهوري اسلامي
آلمان - فرانکفورت
مقاومت در زندانهاي جمهوري اسلامي - يادبود جانباختگان کشتار زندانيان سياسي - شنبه 10 سپتامبر 2005
آلمان - هايدلبرگ
(يادمان هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي ايران (در تابستان 67
کانادا - ونکوور
...در گراميداشت به خون تپيدگان دهه شصت و
آلمان- آخن
ما فراموش نخواهيم کرد- مراسم يادمان
پيام کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)به مناسبت کشتار زندان سياسي
آلمان-فرانکفورت-3 سپتامبر
بزگداشت خاطره و ياد جان باختگان کشتار 67
شنبه 10 سپتامبر
PDF
در هفدهمين سالگرد قتل عام 67، کانون خاوران برگزار مي کند
شنبه 24 سپتامبر
برگزاري مراسم سالگرد...توسط گروه زنان ايراني - شهر برمن-آلمان
شنبه 3 سپتامبر
ياد زندانيان سياسي، عزيزان قتل عام شده ي سال 1367 را گرامي بداريم - آمستردام
شنبه 17 سپتامبر
برگزاري مراسم سالگرد توسط کانون حمايت از زندانيان سياسي ايران - آخن
مقالات
اتحاد انقلابي نيروهاي کمونيست و چپ ايران
گراميداشت يادمان جانباختگان کشتار فاجعه تاريخي !شهريور 1367
محمود خليلي
گل فروش خاوران
سازمان زنان هشت مارس(ايراني (افغانستاني
گلزار خاوران چون سند چون سند جنايت جمهوري در تاريخ باقي خواهد ماند
فرزانه راجي
!نام عزيزان ما را از صفحه تاريخ حذف نکنيد
مهدي اصلاني
عشق کشي

| Sunday, September 04, 2005

دستگیرشدگان خاوران را آزاد کنید!
روز جمعه ۱۱ شهریور، در هفدهمین سال‌گرد قتل‌عام زندانیان سیاسی، خانواده‌ها مراسم باشکوهی در گلزار خاوران در جنوب تهران برگزار کردند. مراسم امسال از دوجنبه از برجستگی بیشتری نسبت به سال‌های پیشین برخوردار بود. جمعیت بیشتری که اغلب جوان بودند در آن شرکت کردند و نظم و روحیه همبستگی بیشتری در آن به چشم می خورد. موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی و کشتار زندانیان سیاسی در اوایل دهه ۶۰‌ به تدریج از حیطه خانواده‌ها بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به یک مساله اجتماعی است. نسل‌ جوان که به اشکال گوناگون از فجایعی که برای نسل پیشین خود در زندان‌های رژیم اتفاق افتاد آگاهی می یابد، نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و از این رو با حضور در مراسم‌ها و تجمعات خانواده‌ها با آن‌ها اظهار همدردی و همبستگی می‌کنند. رژیم با آگاهی به این موضوع، امسال با اعزام نیروهای امنیتی بیشتری در پوشش جمعیت به خاوران، فضا را به شدت در این گلزار ناامن کرده و به شناسائی کسانی پرداخت که به تازگی پا به عرصه مراسم‌های سال‌گرد در خاوران گذاشته‌اند. این شناسائی بیش از همه پیرامون دختران جوانی بود که به گرفتن عکس و فیلم برداری پرداخته بودند. ماموران امنیتی بعد از پایان مراسم در بیرون گلزار خاوران و در مکان‌های مختلف به شکار طعمه‌های خود پرداختند و با ضبط فیلم‌ها و دوربین‌ها، بنا به گزارش خانواده‌ها و شاهدان عینی، پانزده دختر جوان را از ماشین‌ها با ضرب و شتم پیاده کرده و با خود بردند. در یکی از موارد که گویا اولین طعمه بوده، خانواده‌هائی که شاهد دستگیری دختر جوانی بنام آرزو سیابی شهریور بودند، به ماموران نسبت به دستگیری و ضرب و شتم وی اعتراض می‌کنند، اما اعتراض آن‌ها برای رهائی این دختر جوان از دست عوامل اطلاعاتی رژیم به جائی نمی رسد و تنها در پاسخ می‌شنوند "که این دختر با سایت‌های خارج همکاری می‌کند و عکس و فیلم برای آن‌ها می‌فرستد، از او چند سئوال می کنیم و دو ساعت دیگر آزادش می‌کنیم." بعد از این حادثه، چند ماشین دیگر را متوقف و چندین دختر جوان دیگر را به همان شیوه دستگیر می‌کنند و اعتراض خانواده‌ها برای رهائی آن‌ها به جائی نمی رسد. ظهر دیروز شنبه ۱۲‌شهریور از تهران خبر رسید که رژیم اولین طعمه خود را آزاد کرده است. ساعاتی بعد خبر رسید که جوان "آزاد شده" با یکی از بستگان خود در خارج تماس گرفته و گفته که از دست ماموران فرار کرده است. بعد از دستگیری این دختران جوان، ماموران به فاصله بیست و چهار ساعت چندین بار به خانه‌های آن‌ها می ریزند و هاردیسکهای کامپیوتر، فیلم‌های خانوادگی و یادداشت‌ها و دست نوشته‌های متعلق به دستگیرشدگان را با خود می برند. روز شنبه یک بعداز ظهر عوامل اطلاعاتی مجددا به منزل آرزو می ریزند و این بار نیز او را همراه خود به منزل می‌برند که اسناد ارتبا‌طش با خارج را در اختیار آن‌ها قرار دهد. آرزو را به شدت زده بودند و او را مجبور می‌کنند به یک سری فعالیت‌های انجام نداده اعتراف کند. آرزو بعد از رسیدن به منزل از ماموران می‌خواهد که به دستشوئی برود. او با توجه به اینکه به شدت ترسیده بود و به دنبال فشارهای دوران بازداشت وضعیت جسمانی و روانی خوبی نداشت، از طریق دسئشوئی به حمام و سپس از پنچره حمام به بیرون پریده و از طریق پشت بام همسایه‌های فرار می‌کند. از سرنوشت دیگر دستگیرشدگان تا زمان انتشار این اطلاعیه خبری در دست نیست و خانواده ها در به در به دنبال آن‌ها می گردند.
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) دستگیری این دختران جوان را قویا محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آن‌ها است. کانون بعد از دریافت گزارشاتی از ایران که از این دستگیری‌ها خبر می داد، به اقدامات وسیع بین‌الملل برای آزادی آن‌ها دست زد و طی ارسال نامه به نهادهای بین‌المللی و محلی حقوق بشر، از آن‌ها خواست که دستگیری‌های اخیر را پی‌گیری و رژیم را برای آزادی این دختران جوان تحت فشار قرار دهند. کانون زندانیان سیاسی در صورتی که دستگیرشدکان خاوران به زودی آزاد نشوند، به اقدامات اعتراضی سراسری دست خواهد زد و از همه فعالین و سازمان‌ها سیاسی چپ و مترقی در خارج می‌خواهد، ضمن مشارکت در این اقدام اعتراضی با ارسال نامه به نهادهای بین المللی خواهان دخالت فوری آن‌ها برای آزادی دستگیرشگان خاوران شوند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۱۳ شهریور ۱۳۸٤ برابر با ٤ سپتامبر ۲۰۰۵

| Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

Home

حال ِخونين دلان كه گويد باز
وز فلك خون ِخُم‌كـه جويد باز
هركه‌چون‌لاله‌كاسه‌گردان‌شد
زين‌جفا رخ به‌خون بشويدباز
حافظ شيرازي

روزشمار کشتار
زندانیان سیاسی
در تابستان 1367 چهارشنبه ۲۹ تیرماه
یک شنبه ۲ مرداد
دوشنبه ۳ مرداد
سه شنبه ۴ مرداد
چهارشنبه ۵ مرداد
پنج شنبه ۶ مرداد
جمعه ۷ مرداد
شنبه ۸ مرداد (شروع قتل‌عام در گوهردشت)
یک شنبه ۹ مرداد
دوشنبه ۱۰ مرداد
سه شنبه ۱۱ مرداد
چهارشنبه ۱۲ مرداد
پنج شنبه ۱۳ مرداد
جمعه ۱۴ مرداد
شنبه ۱۵ مرداد
یک شنبه ۱۶ مرداد
دوشنبه ۱۷ مرداد
سه شنبه ۱۸ مرداد
چهارشنبه ۱۹مرداد
پنج شنبه ۲۰ مرداد
جمعه ۲۱ مرداد
شنبه ۲۲ مرداد
یک شنبه ۲۳ و دوشنبه ۲۴ مرداد ماه
سه شنبه ۲۵ مرداد
چهارشنبه ۲۶ مرداد و پنج شنبه ۲۷ مرداد
جمعه ۲۸ مرداد
شنبه ۲۹ مرداد تا چهارشنبه ۲ شهریور
پنج شنبه ۳ شهریور
شنبه ۵ شهریور (آغاز اعدام مارکسیست‌ها)
یک شنبه ۶ شهریور
دوشنبه ۷ شهریور تا یک شنبه ۱۳ شهریور

پيوندها را تا آخر ‌ببينيد

آلبوم خاوران
فهرست قربانيان
اخبار و گزارش‌هاي روز

وب‌ سايت‌ها


فيلتر شكن
تاريخ‌شفاهي‌چپ‌درايران
انتگراسیون ایرانیان آلمان
ماركسيست‌ها
راه كارگر
نقطه
فريادايران
عصر نو
کانون نويسندگان
پژوهش‌ها
خاوران
خوشه
سينماي آزاد
همنشين ‌بهار
روزگار
روشنگري
انديشه و پيكار
زنان 8 مارس
ادبيات و فرهنگ
دست‌گاه دادا

شخصيت‌ها


بيژن جزني
احمد كسروي
محمدجعفرپوينده
محمد مختاري
بزرگ علوي
شيون فومني
نيلوفر بيضايي
علي مير فطروس

وب‌لاگ‌ها


ميليشيای من
بلاگرهای ایران
دختر دشت
سهيلا
نوام چامسكي

نگذاریم بم فراموش شود

سروده‌هاي قتل‌عام

گور جمعي درست عين تکه‌اي خاک است. مخروبه‌اي بگير؛ زمين بازي‌ بچه‌ها بگير؛ يا عين پارک، با بوته‌هاي مختلفِ توي پارک‌ها. نه سرِ به سنگ کوبيده‌ شده‌اي بر اين خاک ديده مي‌شود؛ نه بدن سوراخ سوراخ شده از رگبار گلوله‌اي. از قطره‌هاي خون ِ هيچ کس بر اين خاک اصلاً نشانه نيست هر گور جمعي عين تکه‌اي خاک است که نشاني از هيچ شکلي از هيچ جنايتي هرگز نمي‌دهد

كتابخانه

"در ماگادان کسی پير نمی شود" داستان زندگی دکتر عطاء الله صفوی، ايرانی مقيم تاجيکستان در اردوگاههای تبعيديان شوروی است

آواخانه

"ترانه ای را كه می‌شنويد، امسال در سراسر امريكای لاتين، آهنگ روز بود. در فستيوال جوانان در ونزوئلا جوان ها دسته جمعی آن را می‌خواندند. ترانه قديمی است و اكنون دوباره بازخوانی شده است. اين ترانه را كارلوس پوبلو پس از تيرباران چه گورا( در سال 1965) سرود: پاتيزان جاودانه! سپس خوانندگانی از كشورهای مختلف و به زبان های مختلف آن را خواندند: آلمانی، روسی، فرانسوی... آنچه را كه اكنون می‌شنويد اجرای جدید با صدای "ناتالی كاردون" فرانسوی است كه با اين بازخوانی، در 38 سالگی به شهرت رسيد. وقتی برای نخستين بار اين ترانه خوانده شد، او فقط دو سال داشت. چه گورا به همه نسل ها تعلق دارد.

[Powered by Blogger]

بايگاني پيچاي